W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
w Krośnie 


Rynek 1, 38-400 Krosno 

tel. 13-43-755-00
fax 13-43-755-11 
e-mail: kpu@kpu.krosno.pl


NIP: 6842175051
REGON:370468370

Deklaracja dostępności

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Kunicki. Kontakt: lukasz.kunicki@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie jest Łukasz Kunicki, lukasz.kunicki@kpu.krosno.pl, tel.13 43 755 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dotyczy budynku zlokalizowanego przy, ul. Rynek 1, 38-400 Krosno - Rektorat

Do budynku prowadzą następujące wejścia:

- bezpośrednio z rynku - dwa wejścia, do których prowadzą dwustopniowe schody – na drzwiach wejściowych znajduje się informacja o wejściu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, opisanym poniżej;

- wejście przez bramę wjazdową, skąd można wejść bezpośrednio do budynku Uczelni, do drzwi wejściowych prowadzą schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych, spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 t.j) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Budynek nie posiada recepcji. Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku są na tyle szerokie, że umożliwiają swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim i dostęp do pomieszczeń na parterze. Również na parterze mieszczą się dwie klatki schodowe z barierkami, które nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla osób o ograniczonej możliwości przemieszczania się udostępniono odpowiednio oznaczoną windę, którą mogą dostać się na wyższe piętra budynku. Różnice w poziomach w obrębie danego piętra zniwelowane są poprzez odpowiednie pochylnie, o kącie nachylenia umożliwiającym swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

W bezpośrednim otoczeniu budynku nie ma ogólnodostępnych miejsc parkingowych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Parking dla interesantów i pracowników Uczelni, posiadający odpowiednio szerokie i oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowany jest przy budynku mieszczącym się na ul. Kazimierza Wielkiego 6, w odległości ok. 150 metrów od budynku Rektoratu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

brak

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane